flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER, w myśl zasady rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Różne przedsięwzięcia mogą być realizowane na obszarach wiejskich, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. Wydatki zaplanowane na realizację tego programu wynoszą 467 668 000 euro, a doliczając środki krajowe kwota ta wynosi 734 999 913 euro.
 
Program opiera się na czterech poddziałaniach:
I) Wsparcie przygotowawcze - okres w którym Lokalna Grupa Działania przygotowuję się do opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju która współfinansowana jest w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
II) Realizacja operacji w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju - wspierane będą operację mające na celu:
 
W ramach LEADERA wspierane będą operacje mające na celu:
1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
2) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
3) dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom,
4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
5) podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
6) rozwój produktów lokalnych,
7) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
8) zachowanie dziedzictwa lokalnego,
9) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
10) rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.
Z zakresu dotyczącego zakładania, rozwoju działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji źródeł dochodu wyklucza się:
1) świadczenie usług rolniczych,
2) prowadzenia działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków,
3) prowadzenia działalności, która ze względu na swoją skalę nie będzie mogła być realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport kolejowy.
 
III) Wdrażanie projektów współpracy - czyli wspólne przedsięwzięcia dwóch lub więcej LGD
 
IV) Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.
 
W ramach LEADER będą realizowane operacje w zakresie przedsiębiorczości oraz wspierane działania polegające na wyposażeniu w niezbędną wiedzę, umiejętności lub kwalifikacje m.in. osób, które planują rozpoczęcie działalności dodatkowej do działalności rolniczej, a także osób odchodzących z rolnictwa. Celem będzie aktywizowanie bezrobotnych, grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, współpraca LGD z przedsiębiorcami w sprawie identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR, sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. Pomoc występuje w formie refundacji lub płatności zryczałtowanej to zależy od rodzaju operacji. W sytuacji operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).
W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nie posiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.
 
W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:
a) osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,
b) osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
c) osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej,
- wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. W przypadku operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie

 

LASOWIACKA KUCHNIA