flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

606088
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
253
2353
3536
600283
17909
25396
606088

Twoje IP: 3.239.95.36
2024-05-23 18:29
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER, w myśl zasady rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Różne przedsięwzięcia mogą być realizowane na obszarach wiejskich, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. Wydatki zaplanowane na realizację tego programu wynoszą 467 668 000 euro, a doliczając środki krajowe kwota ta wynosi 734 999 913 euro.
 
Program opiera się na czterech poddziałaniach:
I) Wsparcie przygotowawcze - okres w którym Lokalna Grupa Działania przygotowuję się do opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju która współfinansowana jest w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
II) Realizacja operacji w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju - wspierane będą operację mające na celu:
 
W ramach LEADERA wspierane będą operacje mające na celu:
1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
2) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
3) dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom,
4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
5) podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
6) rozwój produktów lokalnych,
7) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
8) zachowanie dziedzictwa lokalnego,
9) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
10) rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.
Z zakresu dotyczącego zakładania, rozwoju działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji źródeł dochodu wyklucza się:
1) świadczenie usług rolniczych,
2) prowadzenia działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków,
3) prowadzenia działalności, która ze względu na swoją skalę nie będzie mogła być realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport kolejowy.
 
III) Wdrażanie projektów współpracy - czyli wspólne przedsięwzięcia dwóch lub więcej LGD
 
IV) Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.
 
W ramach LEADER będą realizowane operacje w zakresie przedsiębiorczości oraz wspierane działania polegające na wyposażeniu w niezbędną wiedzę, umiejętności lub kwalifikacje m.in. osób, które planują rozpoczęcie działalności dodatkowej do działalności rolniczej, a także osób odchodzących z rolnictwa. Celem będzie aktywizowanie bezrobotnych, grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, współpraca LGD z przedsiębiorcami w sprawie identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR, sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. Pomoc występuje w formie refundacji lub płatności zryczałtowanej to zależy od rodzaju operacji. W sytuacji operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).
W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nie posiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.
 
W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:
a) osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,
b) osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
c) osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej,
- wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. W przypadku operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie

 

LASOWIACKA KUCHNIA