flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

W myśl postanowień Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” Członkiem Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji członkowskiej może być:
 
1. osoba fizyczna, która posiada rekomendacje: Sołtysa wsi (przewodniczącego Rady Osiedla) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 2 członków stowarzyszenia lub 10 mieszkańców wsi/miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
2. osoba prawna;
3. jednostki samorządu terytorialnego,
Członkowie są zobowiązani do:
 
1. propagowania celów Stowarzyszenia, aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień Statutu,
3. opłacania składek członkowskich.
 
Członkowie mają prawo:
 
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
4.wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.
 
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
 
1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2. wykluczenia przez Walne Zebranie Członków:
a) za działalmość niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz LGD
b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu
3. cofnięcia rekomendacji
4. śmierci
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA