flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Program ten realizowany był w latach 2007-2013 (rozliczenie projektów trwało do 30.06.2015) na terenie całego kraju. Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu, były działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te działania były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.
Rozwój obszarów wiejskich jest ważną częścią wspólnej polityki rolnej (WPR). Gdyż ponad połowa ludności UE mieszka na terenach wiejskich, które zajmują ok. 90% terytoriów 25 państw Unii.

Podstawowym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 była realizacja koncepcji wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zakładała wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, z jednoczesnym zapewnieniem instrumentów na rzecz różnicowania działalności gospodarczej w kierunku pozyskania i stworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców wsi.

Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to miejscowości znajdujące się w granicach administracyjnych:

  1. gmin wiejskich
  2. gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców
  3. gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Dla niektórych działań Programu zostało wprowadzone ograniczenie terytorialne, w zakresie możliwości realizacji niektórych projektów. W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano cztery osie:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Oś 4: Leader

LASOWIACKA KUCHNIA