ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

NAJNOWSZE INFORMACJE

Na podstawie §17 ust.4, pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” zwołuje Walne Zebrania Członków.
Zebranie odbędzie się 30 marca. 2010 roku o godzinie 14:00 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

Program Zebrania:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;

2. Informacja z działalności w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania Członków;

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” za działalność w roku 2009;

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko";

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu;

7. Wolne wnioski.

Ze względu na powagę omawianych spraw proszę o niezawodne przybycie.

Serdecznie Zapraszamy!


LASOWIACKA KUCHNIA