flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko", działającego na terenie gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów.

I. Termin składania wniosków: od 05.05.2014r. do 30.05.2014r.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko", ul. Kościuszki 6 lokal 2/4 w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek do piątek: od 7.30 do 15.30.

III. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

IV. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" zamieszczone są:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „Odnowa i rozwój wsi",
- kryteria wyboru operacji, które zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi", w tym kryteria lokalne, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR,
- wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacjispełnienia kryteriów wyboru dla działania „Odnowa i rozwój wsi".

V. Limit dostępnych środków na operacje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi" w 2014r. wynosi 450 354,65 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 65/100).

VI. Tematyczny zakres operacji w ramach naboru dotyczy:
- przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,
- przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe lub społeczno-kulturalne, w tym świetlic wiejskich i domów kultury,
- kształtowania obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego,
- budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli,
- urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku.

VII. Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru projektuprzez LGD to: uzyskanie pozytywnej oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju (zakresem tematycznym naboru), w tym spełnienie kryterium nr 3, uzasadniającego realizację operacji w ramach LSR; uzyskanie co najmniej 10 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

VIII. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko", ul. Kościuszki 6 lokal 2/4 w godzinach: poniedziałek od 8.00 - 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu 17 2271 449, kom. 533 271 449.

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków

 

LASOWIACKA KUCHNIA