flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

424484
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
173
89
738
422991
5019
5388
424484

Twoje IP: 44.201.92.114
2023-03-31 22:23
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 z dnia 23 listopada 2017
 
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
(Przedsięwzięcie LSR 2.2.1.Budowa, rozbudowa, remont i wyposażenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej).
 
1. Termin trwania naboru:
07-22 grudnia 2017 r.
 
2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ul. Kościuszki 6 lok. 2/4, 36-100 Kolbuszowa.
 
3. Sposób składania wniosku:
1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do biura LGD „Siedlisko” w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Złożenie wniosku w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę złożenia.
 
4. Zakres tematyczny operacji:
Budowa, rozbudowa, remont i wyposażenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej - odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2017 poz.772 z 2017.03.08 z późn.zm. ) – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 
5. Forma wsparcia:
REFUNDACJA PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH W WYSOKOŚCI:
1) nie wyższej niż 63.63 % kosztów kwalifikowalnych- w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
2) nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
3) nie wyższej niż 100 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:
– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8;
 
Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 300 tys. zł (jednostki sektora finansów publicznych bez limitu).
 
6. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:
985 500,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
 
7. Warunki udzielenia wsparcia:
1) Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2017 poz.772 z 2017.03.08 z późn.zm),
2) Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” (załącznik nr 1 do ogłoszenia 4/2017 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
3) Operacja ma być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 
8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru:
Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014–2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
 
Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – pozostałe operacje:
1. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Operacja ma innowacyjny charakter.
3. Operacja skierowana jest do osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko.
4. Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego albo dziedzictwa kulturowego i historycznego, dorobku kulturalnego, tradycyjnego rzemiosła lub produktów lokalnych.
5. Wnioskodawca posiada: 1) doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, które zamierza realizować i/lub 2) zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub 3) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, które zamierza realizować
6. Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii).
7. Operacja będzie wpływać na rozwój turystyki i/lub życie społeczne i/lub kulturalne mieszkańców.
8. Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do promowania walorów LGD Siedlisko.
9. Operacja służy dużej liczbie mieszkańców obszaru.
10. Operacja dotyczy organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w tym zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu.
11. Operacja ma wpływ na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje rekreacyjne i/lub społeczne i/lub kulturalne.
12. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
13. Miejsce realizacji operacji.
 
Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2017).
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 28 pkt. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 9 pkt. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.
 
9. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1) Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
2) Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR – spis stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków 4/2017. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2017 poz.772 z 2017.03.08 z późn.zm.).
 
10. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy:
1) Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - pkt I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, ul. Kościuszki 6 lokal 2/4, 36-100 Kolbuszowa w godzinach: poniedziałek od 8.00 – 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu 17 2271 449, kom. 533 271 449.
 
Załączniki do ogłoszenia:
1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki pobierz
2.Opis lokalnych kryteriów wyboru – POZOSTAŁE OPERACJE pobierz
3. Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR pobierz
3.1. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru – POZOSTAŁE OPERACJE pobierz
3.2 Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować pobierz
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA