flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363600
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
207
127
1150
361583
334
5599
363600

Twoje IP: 3.235.228.219
2022-07-02 17:32
Każdy wniosek (operacja) złożony w trakcie naboru do Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Siedlisko” oceniany jest przez Radę Stowarzyszenia w oparciu o uregulowania opracowane przez „Siedlisko”. Mają one zapewnić przejrzystość i jawność w procesie wyboru operacji.
 
Składane do lokalnej grupy działania wnioski oceniane są w dwóch etapach. Pierwszy polega na sprawdzeniu, czy wniosek został ważnie złożony i czy jego zakres tematyczny jest zgodny ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz przepisami dot. problematyki rozwoju obszarów wiejskich. Następnie wnioski, które przejdą ocenę formalną oceniane są pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 
Lokalne kryteria wyboru:
Podejmowanie działalności gospodarczej
1. Operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie turystyki, sportu lub rekreacji.
2. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
3. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD „Siedlisko” i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4. Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu.
5. Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko.
6. Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów:
1) środowiska naturalnego,
2) dziedzictwa kulturowego i historycznego,
3) dorobku kulturalnego/tradycyjnego /rzemiosła,
4) produktów lokalnych (punkty przyznaje się za spełnienie minimum jednego z w/w kryteriów).
7. Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości w środowisku (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii).
8. Miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
 
Rozwój przedsiębiorczości
1. Wysokość wkładu własnego.
2. Operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie turystyki, sportu lub rekreacji.
3. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
4. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD Siedlisko i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5. Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu.
6. Wnioskodawca zatrudni osobę/y należącą/e do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko.
7. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, które zamierza realizować.
8. Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, które zamierza realizować.
9. Wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji , które zamierza realizować.
10. Wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować.
11.Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów:
1) środowiska naturalnego,
2) dziedzictwa kulturowego i historycznego,
3) dorobku kulturalnego/tradycyjnego /rzemiosła,
4) produktów lokalnych
/punkty przyznaje się za spełnienie minimum jednego z w/w kryteriów).
12. Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości w środowisku (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii).
13. Miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
 
Pozostałe operacje (nie dla przedsiębiorców)
1. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Operacja ma innowacyjny charakter.
3. Operacja skierowana jest do osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko.
4. Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego albo dziedzictwa kulturowego i historycznego, dorobku kulturalnego, tradycyjnego rzemiosła lub produktów lokalnych.
5. Wnioskodawca posiada:
1) doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, które zamierza realizować i/lub
2) kwalifikacje i/lub
3) zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub
4) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, które zamierza realizować
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, które zamierza realizować
6. Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii).
7. Operacja będzie wpływać na rozwój turystyki i/lub życie społeczne i/lub kulturalne mieszkańców.
8. Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do promowania walorów LGD Siedlisko.
9. Operacja służy dużej liczbie mieszkańców obszaru.
10. Operacja dotyczy organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w tym zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu.
11. Operacja ma wpływ na rozwój infrastruktury pełniącej funkcje rekreacyjne i/lub społeczne i/lub kulturalne.
12. Operacja dotyczy rozwoju publicznej infrastruktury ogólnodostępnej.
13. Operacja dotyczy rozwoju rynku zbytu produktów lub usług lokalnych.
14. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
15. Miejsce realizacji operacji.
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA