ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Informujemy, iż 25 stycznia 2017r. o godz. 12.30 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dot. naboru 1/2016 w sprawie oceny i wyboru wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wnioski będące przedmiotem oceny, dostępne są do wglądu dla członków Rady Stowarzyszenia w godzinach pracy biura. Ze względu na powagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.
W związku z powyższym Biuro Stowarzyszenia będzie czynne do godz. 11.00.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie informacji nt. dostępnego limitu środków dla naboru 1/2016 oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy.
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów.
6. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020.
7. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej.
8. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
11. Sporządzenie listy wybranych operacji.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 

LASOWIACKA KUCHNIA