ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD” (Rozwijanie działalności gospodarczej)
 
1. Termin trwania naboru:
01 – 24 luty 2017r.
 
2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ul. Kościuszki 6 lok. 2/4, 36-100 Kolbuszowa
 
3. Sposób składania wniosku:
1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do biura LGD „Siedlisko” w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik ma umocowanie. Własnoręczność podpisów musi być potwierdzona przez notariusza.
2. Złożenie wniosku w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę złożenia.
 
4. Zakres tematyczny operacji:
„Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm) – rozwijanie działalności gospodarczej.
 
5. Forma wsparcia:
Refundacja - do 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 300 tys. zł. W okresie realizacji PROW 2014-2020 limit pomocy na jednego beneficjenta 300 tys. zł.
 
6. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:
732 500,00 zł (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
 
7. Warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” (załącznik nr 1 do ogłoszenia 1/2017 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 
8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014–2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
 
Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – Rozwijanie działalności gospodarczej:
1) Wysokość wkładu własnego;
2) Operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie turystyki, sportu lub rekreacji;
3) Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;
4) Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD Siedlisko i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
5) Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu:
6) Wnioskodawca zatrudni osobę/y należącą/e do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko;
7) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, które zamierza realizować;
8) Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, które zamierza realizować;
9) Wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, które zamierza realizować;
10) Wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować;
11) Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów:
1. środowiska naturalnego,
2. dziedzictwa kulturowego i historycznego,
3. dorobku kulturalnego/tradycyjnego /rzemiosła,
4. produktów lokalnych
(punkty przyznaje się za spełnienie minimum jednego z w/w kryteriów);
12) Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości w środowisku (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii);
13) Miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
(Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2017).
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 25 pkt. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 8 pkt. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.
 
9. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z wymaganymi załącznikami.
Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR – spis stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 1/2017.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)
 
10. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - pkt.I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, Umowa ramowa wraz z niezbędnymi procedurami dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”: www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, ul. Kościuszki 6 lokal 2/4, 36-100 Kolbuszowa w godzinach: poniedziałek od 8.00 – 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu 17 2271 449, kom. 533 271 449.
 
Załączniki do ogłoszenia:
1) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pobierz
2) Lokalne kryteria wyboru operacji pobierz
3) Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR pobierz
3.1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz
3.2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru pobierz
3.3. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudni osobę z grupy defaworyzowanej pobierz
3.4. Oświadczenie wnioskodawcy o nieuzyskaniu pomocy na operację w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” pobierz
 
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA