flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

424464
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
153
89
718
422991
4999
5388
424464

Twoje IP: 44.201.92.114
2023-03-31 21:27
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD” (Rozwijanie działalności gospodarczej)
 
1. Termin trwania naboru:
01 – 24 luty 2017r.
 
2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ul. Kościuszki 6 lok. 2/4, 36-100 Kolbuszowa
 
3. Sposób składania wniosku:
1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do biura LGD „Siedlisko” w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik ma umocowanie. Własnoręczność podpisów musi być potwierdzona przez notariusza.
2. Złożenie wniosku w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę złożenia.
 
4. Zakres tematyczny operacji:
„Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm) – rozwijanie działalności gospodarczej.
 
5. Forma wsparcia:
Refundacja - do 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 300 tys. zł. W okresie realizacji PROW 2014-2020 limit pomocy na jednego beneficjenta 300 tys. zł.
 
6. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:
732 500,00 zł (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
 
7. Warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” (załącznik nr 1 do ogłoszenia 1/2017 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 
8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014–2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
 
Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – Rozwijanie działalności gospodarczej:
1) Wysokość wkładu własnego;
2) Operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie turystyki, sportu lub rekreacji;
3) Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;
4) Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD Siedlisko i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
5) Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu:
6) Wnioskodawca zatrudni osobę/y należącą/e do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko;
7) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, które zamierza realizować;
8) Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, które zamierza realizować;
9) Wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, które zamierza realizować;
10) Wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować;
11) Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów:
1. środowiska naturalnego,
2. dziedzictwa kulturowego i historycznego,
3. dorobku kulturalnego/tradycyjnego /rzemiosła,
4. produktów lokalnych
(punkty przyznaje się za spełnienie minimum jednego z w/w kryteriów);
12) Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości w środowisku (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii);
13) Miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
(Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2017).
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 25 pkt. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 8 pkt. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.
 
9. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z wymaganymi załącznikami.
Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR – spis stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 1/2017.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)
 
10. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - pkt.I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, Umowa ramowa wraz z niezbędnymi procedurami dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”: www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, ul. Kościuszki 6 lokal 2/4, 36-100 Kolbuszowa w godzinach: poniedziałek od 8.00 – 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu 17 2271 449, kom. 533 271 449.
 
Załączniki do ogłoszenia:
1) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pobierz
2) Lokalne kryteria wyboru operacji pobierz
3) Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR pobierz
3.1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz
3.2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru pobierz
3.3. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudni osobę z grupy defaworyzowanej pobierz
3.4. Oświadczenie wnioskodawcy o nieuzyskaniu pomocy na operację w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” pobierz
 
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA