flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

362977
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
116
111
527
361583
5310
5949
362977

Twoje IP: 91.208.44.241
2022-06-29 14:20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" przygotowuje się do ogłoszenia naboru wniosków dla mikro i małych przedsiębiorstw. Kwota dotacji wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych. Minimalne koszty całkowite wynoszą 50 000,00 zł, a maksymalne 300 000,00 zł. Podmiot ubiegający się o dofinasowanie nie otrzymał pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub upłynęły 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy.
 
Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na średnioroczne etaty i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji. Utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Planowany nabór wniosków będzie przeprowadzony w IV kwartale 2019 r.
 
Wsparcie może otrzymać podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), znajdującą się na obszarze wiejskim objętym LSR objętym LSR (gminy: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów). Podmiot ten w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność. Posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do tego, który zamierza realizować lub odpowiedne zasoby lub kwalifikacje związane z wnioskiem lub wykonuje działalność odpowiednią do jaką ma zamiar realizować jako beneficjent Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR. Zostanie zrealizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31.12.2022r.
 
Koszty kwalifikowalne:
1) koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 - w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji,
2) zakup robót budowlanych lub usług,
3) zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
6) zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne,
7) zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013,
9) do kosztów kwalifikowanych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
 
Zobowiązania Beneficjenta:
1) zapewnienia trwałości operacji oraz utrzymania miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
2) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
3) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
4) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
5) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy, wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000,00 złotych netto;
6) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
7) przekazywania danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;
8) uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego.

LASOWIACKA KUCHNIA