flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

261124
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
232
199
1100
258094
4281
6197
261124

Twoje IP: 3.227.208.0
2021-04-16 17:47

Do kompetencji Rady należy wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34 ust.3 lit. f rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, które mają być realizowane i finansowane w ramach lokalnej strategii rozwoju.

Podczas wyboru operacji co najmniej 50 % głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców przy czym przedstawiciele żadnej z grup interesu, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 nie mogą posiadać więcej niż 49 % praw głosu. Rada Stowarzyszenia LGD Siedlisko składa się z 14 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Nie można być jednocześnie członkiem Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Struktura Rady - organu decyzyjnego:

Lp.

Członek
(pełna nazwa)

Nazwa reprezentowanej Gminy

Sektor

1.

Jan Zuba - Przewodniczący

Kolbuszowa

Publiczny

2.

Jerzy Wilk - Wiceprzewodniczący

Majdan Królewski

Publiczny

3.

Józef Tęcza

Dzikowiec

Publiczny

4.

Władysław Grądziel

Raniżów

Publiczny

5.

Janusz Kwaśnik

Kolbuszowa

Mieszkaniec

6.

Ryszard Rzeszutek

Raniżów

Mieszkaniec

7.

Bogusława Mazur

Kolbuszowa

Mieszkaniec

8.

Lucyna Wyka

Kolbuszowa

Gospodarczy

9.

Adam Twardowski

Dzikowiec

Gospodarczy

10.

Łukasz Wolski

Majdan Królewski

Mieszkaniec

11. Marek Ulatowski Kolbuszowa Społeczny
12. Bogusław Barnaś Majdan Królewski Gospodarczy
13. Ewelina Nazimek-Bąba Kolbuszowa Gospodarczy
14. Paweł Kasica  Wola Raniżowska Mieszkaniec
15.      

LASOWIACKA KUCHNIA