flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363585
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
192
127
1135
361583
319
5599
363585

Twoje IP: 167.235.51.68
2022-07-02 17:16
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizuje strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020). Terenem działalności LGD są 4 gminy powiatu kolbuszowskiego, województwa podkarpackiego: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów. Wdrażanie strategii przyczynia się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz powstawanie nowych miejsc pracy.
 
W trakcie 4 lat „Siedlisko” przeprowadziło łącznie 12 naborów wniosków o przyznanie pomocy w następujących zakresach: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej, kulturalnej oraz projekty grantowe.
 
W 2018 realizowany był projekt grantowy pn: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez zakup wyposażenia oraz wydanie publikacji promujących obszar LSR”. Całkowita wartość to 235 585,00 zł, a dofinansowanie dla poszczególnych realizatorów wyniosło 100%. Celem projektu było: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wzmacnianie kapitału społecznego LSR poprzez zakup wyposażenia dla 22 podmiotów oraz wydanie 6 publikacji promujących obszar LSR. Grupą docelową były organizacje pozarządowe, zespoły folklorystyczne oraz sami mieszkańcy. Działające organizacje, a przy nich zespoły ludowe wymagają w dalszym ciągu dofinansowania na zakup strojów, instrumentów, różnego rodzaju sprzętu. Dzięki realizacji tego dużego zadania nastąpiło zwiększenie integracji i aktywności mieszkańców, samych organizacji społecznych.
 
Grantobiorcy zakupili mi.in. sprzęt nagłośnieniowy, audiowizualny, komputerowo- multimedialny niezbędny przy organizacji imprez kulturalnych, jak również wyposażenie kuchenne świetlic, dzięki czemu możliwe jest kompleksowe organizowanie wydarzeń plenerowych, warsztatów kulinarnych, lasowiackich biesiad.
 
Projekt grantowy miał też na celu promocję walorów turystycznych, rekreacyjnych i historycznych naszego regionu. Powstałe publikacje odnoszą się do tradycji, dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska naturalnego obszaru gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów. Grantobiorcy nie będą uzyskiwać żadnego dochodu z tytułu korzystania z zakupionego wyposażenia. Publikacje były dystrybuowane nieodpłatnie wśród mieszkańców.
 
Obecnie Stowarzyszenie częściowo realizuje projekt grantowy pn. „Zachowujemy dziedzictwo i tradycję naszej Małej Ojczyzny”. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną większość z 14 zaplanowanych przedsięwzięć odbędzie się w 2021 roku. Poszczególne zadania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Celem projektu (operacji) jest: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację 14 wydarzeń kultywujących tradycje, folklor i dorobek kulturowy obszaru LGD Siedlisko do 30 sierpnia 2021r”. Pomysł odpowiada potrzebom społecznym dotyczącym zagospodarowania wolnego czasu, integruje społeczność lokalną dzięki organizacji plenerowych spotkań, warsztatów związanych z podtrzymaniem lasowiackiej obyczajowości i historii małych ojczyzn. Spotkania, zajęcia, warsztaty będą miały charakter nieodpłatny, a uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów. Wartość projektu wynosi 80 720,00 zł.
 
Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Siedlisko": Cel ogólny LSR: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, rekreacji oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Cel szczegółowy LSR: Zapewnienie form aktywnego spędzania czasu. Przedsięwzięcie LSR: Organizacja spędzenia wolnego czasu, rozwój zainteresowań poprzez integrację społeczności (w tym grup defaworyzowanych).
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA