flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Przedsięwzięcie LSR 1.2.2 – Wydawanie publikacji, badań i innych przedsięwzięć służących promocji regionu – 45 000,00 zł
 
Przedsięwzięcie LSR 1.3.1 – Wyposażenie organizacji społecznych, artystycznych, zespołów folklorystycznych i innych organizacji życia społecznego – 216 000,00 zł
Łączna kwota na projekt grantowy – 261 000,00 zł
 
1. Termin trwania naboru: 03-25 kwiecień 2018 r.
 
2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ul. Kościuszki 6 lok. 2/4, 36-100 Kolbuszowa.
 
3. Sposób składania wniosku:
1. Wniosek o powierzenie grantu składa się osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do biura LGD „Siedlisko” w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Złożenie wniosku w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 3. Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę złożenia.
 
4. Zakres tematyczny operacji:
1. Wydawanie publikacji, badań i innych przedsięwzięć służących promocji regionu odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 tj. (Dz.U.2017 poz.772 z dnia 2017.03.08 z późn.zm) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
 
2. Wyposażenie organizacji społecznych, artystycznych, zespołów folklorystycznych i innych organizacji życia społecznego odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 tj. (Dz.U.2017 poz.772 z dnia 2017.03.08 z późn.zm) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz do § 2 ust. 1 pkt. 5 zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 
5. Forma wsparcia:
REFUNDACJA: 100 % kosztów kwalifikowalnych.
Wartość minimalna grantu – 5 000,00 zł.
Wartość maksymalna grantu dla przedsięwzięcia LSR 1.3.1 wynosi: 16 615,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Wartość maksymalna grantu dla przedsięwzięcia LSR 1.2.2 wynosi: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
Limit na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych wynosi 100 000,00 zł.
 
6. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:
261 000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), w tym na przedsięwzięcie 1.2.2.- 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Przedsięwzięcie 1.3.1.- 216 000,00 zł (dwieście szesnaście tysięcy złotych 00/100).
Limit przypadający na grantobiorców będących jednostkami sektora finansów publicznych wynosi w ramach przedsięwzięcia 1.2.2.= 9 000,00 zł, natomiast w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.= 43 200,00 zł.
 
7. Planowane do realizacji zadania oraz ramy czasowe, w których będzie możliwa ich realizacja przez grantobiorców:
Planowane do realizacji zadania zgodnie z zakresem tematycznym obejmują m.in.– wydawanie publikacji promujących obszar LGD, wyposażenie obiektów i organizacji w sprzęt, środki trwałe służące wzmocnieniu potencjału i rozwoju aktywności społecznej organizacji, zakup strojów dla zespołów muzycznych, innych organizacji i grup nieformalnych oraz instrumentów muzycznych. Zadania mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Zakładany termin realizacji zadania- od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu przez LGD z grantobiorcą do końca 30.06.2019 r.
 
8. Warunki udzielenia wsparcia:
Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2017 poz.772 z dnia 2017.03.08 z późn.zm). Zadanie musi być zgodne z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” (załącznik nr 1 do ogłoszenia 1/2018/G – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. Zadanie jest zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 
9. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru:
Wniosek znajdzie się na liście zadań wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014–2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
 
KARTA OCENY GRANTÓW WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
1. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów (z udziałem środków zewnętrznych) o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować. 2. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. Zadanie ma charakter innowacyjny.
4. Zadanie skierowane jest do osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD „Siedlisko”.
5. Wnioskodawca posiada zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania.
6. Działalność, której dotyczy zadanie oparta będzie na wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego albo dziedzictwa kulturowego i historycznego, dorobku kulturalnego, tradycyjnego rzemiosła lub produktów lokalnych.
7. Działalność, której dotyczy ,zadanie służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości (w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych).
8. Zadanie będzie wpływać na rozwój turystyki i/lub życie społeczne i/lub kulturalne mieszkańców.
9. Działalność, której dotyczy zadanie przyczynia się do promowania walorów LGD „Siedlisko”.
10. Zadanie służy dużej liczbie mieszkańców obszaru.
11. Zadanie dotyczy organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w tym zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu.
12. Zadanie ma wpływ na rozwój wyposażenie i infrastruktury pełniącej funkcje rekreacyjne społeczne i/lub kulturalne.
13. Miejsce realizacji zadania.
 
(Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018/G).
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 21 pkt. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 7 pkt. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej wniosków takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście zadań wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.
 
10. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku, dotyczącymi danego Grantobiorcy.
Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności wniosku z LSR – spis stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków 1/2018/G.
 
11. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
 
Formularze wniosków o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu oraz formularz umowy o powierzeniu grantu dostępne są na stronie internetowej LGD "Siedlisko".
 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 oraz Procedury wyboru i oceny grantobiorców dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, ul. Kościuszki 6 lokal 2/4, 36-100 Kolbuszowa w godzinach: poniedziałek od 8.00 – 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu 17 2271 449, kom. 533 271 449.
 
Załączniki do ogłoszenia:
1. Planowane do osiągnięcia cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki pobierz
2. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców pobierz
3. Wniosek o powierzenie grantu pobierz
4. Umowa o powierzenie grantu pobierz
5. Wniosek o rozliczenie grantu pobierz
Załączniki, które należy złożyc wraz z wnioskiem
Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR pobierz
6. Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności grantu z lokalnymi kryteriami wyboru pobierz
6.1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz
6.2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru pobierz
Utworzono: 20.03.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA