flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363568
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
175
127
1118
361583
302
5599
363568

Twoje IP: 3.235.228.219
2022-07-02 17:01
Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Przedsięwzięcie LSR 1.1.2- Organizacja spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań poprzez integrację społeczności (w tym grup defaworyzowanych)

1. Termin trwania naboru: 16-31 października 2017r.
2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ul. Kościuszki 6 lok. 2/4, 36-100 Kolbuszowa.
3. Sposób składania wniosku:
1. Wniosek o powierzenie grantu składa się osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do biura LGD „Siedlisko” w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Złożenie wniosku w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł zadania, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę złożenia.
 
4. Zakres tematyczny:
Organizacja spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań poprzez integrację społeczności (w tym grup defaworyzowanych) odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 tj. (Dz.U.2017 poz.772 z dnia 2017.03.08 z późn.zm) – zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 
5. Forma wsparcia:
REFUNDACJA: 100 % kosztów kwalifikowalnych.
Wartość minimalna grantu – 5 000,00 zł.
Wartość maksymalna grantu 50 000,00 zł.
Limit na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych wynosi 100 000,00 zł.
 
6. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:
126 000,00 zł (sto dwa sześć tysięcy złotych 00/100), w tym limit przypadający na Grantobiorców będących jednostkami sektora finansów publicznych wynosi 25 200,00 zł (dwadziescia pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).
 
7. Planowane do realizacji zadania oraz ramy czasowe, w których będzie możliwa ich realizacja przez grantobiorców:
Organizacja warsztatów tematycznych, kursów, imprez, wydarzeń kulturalnych, koncertów, pokazów promujących tradycję i miejscową kulturę. Zadania mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Zakładany termin realizacji zadania- od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu przez LGD z grantobiorcą do 30.09.2018 r., przy czym nie dłużej niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.
 
8. Warunki udzielenia wsparcia:
Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2017 poz.772 z dnia 2017.03.08 z późn.zm).
Zadanie musi być zgodne z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” (załącznik nr 1 do ogłoszenia 2/2017/G – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Zadanie jest zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 
9. Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania:
Wniosek znajdzie się na liście zadań wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014–2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
 
KARTA OCENY GRANTÓW WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
1. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów (z udziałem środków zewnętrznych) o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować.
2. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. Zadanie ma charakter innowacyjny.
4. Zadanie skierowane jest do osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD „Siedlisko”.
5.Wnioskodawca posiada zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania.
6. Działalność, której dotyczy zadanie oparta będzie na wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego albo dziedzictwa kulturowego i historycznego, dorobku kulturalnego, tradycyjnego rzemiosła lub produktów lokalnych.
7. Działalność, której dotyczy, zadanie służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości (w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych).
8. Zadanie będzie wpływać na rozwój turystyki i/lub życie społeczne i/lub kulturalne mieszkańców.
9. Działalność, której dotyczy zadanie przyczynia się do promowania walorów LGD „Siedlisko”.
10. Zadanie służy dużej liczbie mieszkańców obszaru.
11. Zadanie dotyczy organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w tym zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu.
12. Zadanie ma wpływ na rozwój wyposażenie i infrastruktury pełniącej funkcje rekreacyjne społeczne i/lub kulturalne.
13. Miejsce realizacji zadania.
 
(Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017/G).
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 21 pkt. Zadanie, aby mogło zostać wybrane do dofinansowania musi uzyskać minimum 7 pkt. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej wniosków takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście zadań wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.
 
10. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
  • Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku.
  • Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności wniosku z LSR – spis stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków 2/2017/G.
11. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
 
Formularze wniosków o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu oraz formularz umowy o powierzeniu grantu dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 oraz Procedury wyboru dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, ul. Kościuszki 6 lokal 2/4, 36-100 Kolbuszowa w godzinach: poniedziałek od 8.00 – 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu 17 2271 449, kom. 533 271 449.
 
Załączniki do ogłoszenia:
1. Planowane do osiągnięcia cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki pobierz
2. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców pobierz
3. Wniosek o powierzenie grantu pobierz
4. Umowa o powierzenie grantu pobierz
5. Wniosek o rozliczenie grantu pobierz
Załączniki, które należy złożyć wraz z wnioskiem
6. Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności grantu z lokalnymi kryteriami wyboru pobierz
6.1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz
6.2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru pobierz
Utworzono: 29.09.2017
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA