ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” przypomina o celech i założeniach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023  wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą urzeczywistnić wizje naszego obszaru. Każdy projekt musi być zgodny z co najmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.
 
Cel ogólny nr 1: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, rekreacji oraz wzmacnianie kapitału społecznego.
Cel szczegółowy 1.1: Zapewnienie form aktywnego spędzania czasu.
Przedsięwzięcie 1.1.1 Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (w tym grup defaworyzowanych).
Przedsięwzięcie 1.1.2 Organizacja spędzenia wolnego czasu, rozwój zainteresowań poprzez integrację społeczności ( w tym grup defaworyzwoanych).
 
Cel szczegółowy 1.2. Promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i historycznych regionu.
Przedsięwzięcie 1.2.1. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.
Przedsięwzięcie 1.2.2. Wydawanie publikacji, badań i innych przedsięwzięć służących promocji regionu.
Przedsięwzięcie 1.2.3. Stworzenie produktu turystycznego.
 
Cel szczegółowy 1.3. Poprawa wyposażenia organizacji społecznych, artystycznych, zespołów folklorystycznych i innych organizacji życia społecznego.
Przedsięwzięcie 1.3.1. Wyposażenie organizacji społecznych, artystycznych, zespołów folklorystycznych i innych organizacji życia społecznego.
 
Cel ogólny nr 2: Wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i środowiskowych dla rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku.
Cel szczegółowy 2.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej i społecznej.
Przedsięwzięcie 2.1.1. Budowa, rozbudowa, remont i wyposażenie infrastruktury publicznej i społecznej.
 
Cel szczegółowy 2.2. Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.
Przedsięwzięcie 2.2.1. Budowa, rozbudowa, remont i wyposażenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.
 
Cel ogólny nr 3: Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD.
Cel szczegółowy 3.1. Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Przedsięwzięcie 3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 3.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej
 
Jesteśmy już po pierwszych naborach z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej. Wnioskodawcy wybrani przez Radę Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” czekają na weryfikację swoich projektów przez Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz podpisanie umów.
 
W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie naborów z zakresu:
- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, kwota dostępnych środków – 1 975 500,00 zł;
- zachowania dziedzictwa lokalnego- organizację imprez i wydarzeń kulturalnych, kwota dostępnych środków 81 000,00 zł;
- podejmowanie działalności gospodarczej, kwota dostępnych środków – 500 000,00 zł;
oraz dwa projekty grantowe na zapewnienie form aktywnego spędzania czasu, kwota dostępnych środków – 279 000,00 zł.
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA