ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

20 marca 2017r. Rada Stowarzyszenia LGD "Siedlisko" dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naboru 1/2017 „Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD” (Rozwijanie działalności gospodarczej).
 
Nabór trwał od 1 do 24 lutego 2017 r. Limit dostępnych środków wynosił 732 500,00 zł. (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Do Biura Stowarzyszenia wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę 2 198 872,00 zł.
 
Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Stowarzyszenia mogła dofinansować operacje tylko do dostępnego limitu środków. Wybrano 2 projekty na kwotę 600 000,00 zł. Następne wnioski przekroczyły limit środków podany w ogłoszeniu o naborze. 6 złożonych wniosków uzyskało równą liczbę punktów. Zgodnie z rozdz. XII pkt 4. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” - w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich wniosków decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
 
24 marca 2017r. pełna dokumentacja konkursowa została przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, gdzie nastąpi formalna ocena, podpisanie umowy i wypłata środków.
 
  • Protokół posiedzenia zobacz
  • Lista operacji wybranych zobacz
  • Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej zobacz
  • Lista operacji ocenionych wg loklanych kryteriów wyboru zobacz
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA