ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
„Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD” (Podejmowanie działalności gospodarczej)
 
1. Termin trwania naboru:
07- 30 grudnia 2016r.
 
2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ul. Kościuszki 6 lok. 2/4, 36-100 Kolbuszowa.
 
3. Sposób składania wniosku:
1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do biura LGD „Siedlisko” w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Złożenie wniosku w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę złożenia.
 
4. Zakres tematyczny operacji:
„Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.) – podejmowanie działalności gospodarczej.
 
5. Forma wsparcia:
PREMIA: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Intensywność wparcia: 100 % kosztów kwalifikowalnych.
 
6. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:
500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100).
 
7. Warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.     w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” (załącznik nr 1 do ogłoszenia 1/2016 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 
8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru:
Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014–2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
 
Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – Podejmowanie działalności gospodarczej:
1) Operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie turystyki, sportu lub rekreacji;
2) Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;
3) Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD Siedlisko i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
4) Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu;
5) Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD "Siedlisko",
6) Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów:
1. środowiska naturalnego,
2. dziedzictwa kulturowego i historycznego,
3. dorobku kulturalnego/tradycyjnego /rzemiosła,
4. produktów lokalnych /punkty przyznaje się za spełnienie minimum jednego z w/w kryteriów);
7) Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości w środowisku (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii);
8) Miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
(Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborzw wniosków nr 1/2016).
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 20 pkt. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 6 pkt. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.
 
9. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z wymaganymi załącznikami.
Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR – spis stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków 1/2016.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.
 
10. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - pkt II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 oraz Procedury wyboru i oceny informacji dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, ul. Kościuszki 6 lokal 2/4, 36-100 Kolbuszowa w godzinach: poniedziałek od 8.00 – 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu 17 2271 449, kom. 533 271 449.
 
Załączniki do ogłoszenia:
1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki pobierz
2. Lokalne kryteria wyboru operacji pobierz
Załączniki, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
3. Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR pobierz
3.1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz 
3.2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru pobierz
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA