flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363600
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
207
127
1150
361583
334
5599
363600

Twoje IP: 3.235.228.219
2022-07-02 17:32
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizując Plan Komunikacji pragnie poinformować potencjalnych wnioskodawców o zasadach oceniania i wyboru operacji przez LGD. Ogłoszenie o możliwości aplikowania o środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) będzie publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem naboru, zaś składanie wniosków będzie trwać od 14 do 30 dni. Po zakończeniu naboru wniosków (do 21 dni) pracownicy LGD dokonują wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR, w zakresie:
 
1) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
2) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
3) zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze;
4) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru,
5) realizacji przez operację celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
6) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
 
Ponadto sprawdzane będzie, czy wniosek jest podpisany, czy wnioskodawca jest pełnoletni i czy jest obywatelem UE, czy jego miejsce zamieszkania, siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym wdrażaniem LSR.Jeżeli wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych, zostaje odrzucony na etapie wstępnej weryfikacji i nie podlega dalszej ocenie. Jeżeli spełnia wszystkie wyżej wymienione kryteria formalne, przechodzi do drugiego etapu. Tutaj oceny dokonuje Rada Stowarzyszenia (do 45 dni od zakończeniu naboru), która ocenia zgodność operacji z LSR, lokalnymi kryteriami, wybiera projekty oraz ustala kwotę wsparcia.
 
Na podstawie zdobytej liczby punktów wybierane są wnioski do finasowania. Odbywa się to przez podjęcie stosownej uchwały. Jeżeli złożone wnioski uzyskają jednakową liczbę punktów, wtedy o dofinansowaniu decydować będzie data wpływu. Następnie wnioski te zostają przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, gdzie następuje ich dalsza weryfikacja, podpisanie umowy i na końcu wypłata środków. Nie dotyczy to projektów grantowych, gdzie beneficjent podpisuje umowę, rozlicza grant bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”.
 
Jeżeli wnioskowana kwota pomocy przekracza maksymalny poziom dofinansowania, Rada Stowarzyszenia może zmniejszyć kwotę wsparcia. Może tego także dokonać w wyniku zbadania racjonalności kosztów, jeżeli okaże się że są one zbędne lub zawyżone.
 
W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru projektów podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy przekazywana jest pisemna informacja o wyniku oceny i wyboru wniosku z podaniem liczby zdobytych punktów oraz kwocie dofinansowania. W przypadku negatywnej oceny wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia protestu, który rozpatruje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" przygotowuje się do ogłoszenia pierwszego naboru wniosków dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą (premia 100 000,00 zł).
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA