ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Przypominamy, że osoby fizyczne do wniosku o przyznanie pomocy muszą dołączyć kopię dokumentu tożsamości, ewentualnie kopię paszportu wraz z zaświadczeniem z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu zameldowania na pobyt czasowy lub stały.

W przypadku nowych dowodów, w których nie ma podanego adresu zameldowania lub gdy adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania na pobyt stały podany w dowodzie, do wniosku należy dołączyć oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

LASOWIACKA KUCHNIA